Woonreferendum

4 december 2016

Er is een raadgevend referendum gehouden op 30 november 2016 over de sociale huursector in Rotterdam. Hiervoor zijn ruim 13.591 handtekeningen opgehaald onder de Rotterdamse burgers om dit mogelijk te maken. Door een te lage opkomst van 16,9 % is dit woonreferendum ongeldig om van invloed te zijn.

Aanleiding voor dit Woonreferendum is de Rotterdamse Woonvisie van de gemeente over de huisvesting in Rotterdam voor de periode tot aan het jaar 2030.

Zie ook Actueel over de laatste ontwikkelingen rond de Woonvisie en het Woonreferendum.

Kijk op de website van het woonreferendum voor meer informatie of neem contact op met het Rotterdamse Actiecomité Woonreferendum:
woonreferendum@gmail.com / 06-138 219 34

De Rotterdamse Woonvisie wil vooral inspelen op de woningvraag van de hogere en middeninkomens. Daarentegen wil de Woonvisie de sociale huursector niet mee laten groeien met de vraag naar voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomens. Sterker nog: ze wil het aantal betaalbare woningen zelfs verminderen. Dit gaat met name om sociale huurwoningen met een huur tussen 300 en 600 euro.


 

1 december 2016


Referendum over de Woonvisie Rotterdam: openbare vergadering van de Buitengewone raadsvergadering donderdag 25 augustus 2016


22 augustus 2016

19 augustus 2016


16 augustus 2016

Referendumcommissie Rotterdam: openbare vergadering
 

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst 6 juli 2016
4. Concept-nadere regels subsidieverlening.
5. Concept-klachtenregeling referendumcommissie
6. Communicatie naar de inwoners
7. Voortgang wervingsprocedure twee leden referendumcommissie
8. Stand van zaken rondom voortgang raadgevend referendum en werkzaamheden commissie

De raad heeft op 7 juli 2016 besloten een raadgevend referendum te houden op woensdag 30 november 2016 door middel van een schriftelijke stemming zoals bij verkiezingen gebruikelijk is.

9. Rondvraag
10. Communicatie naar aanleiding van deze vergadering
11. Datum volgende bijeenkomst

29 juli 2016

7 juli 2016

Gemeente Rotterdam: Openbare vergadering gemeenteraad


20 juni 2016

Referendumcommissie Rotterdam: openbare vergadering

1. Opening , kennismaking en mededelingen
2. Vaststellen agenda
5. Wervingsprocedure kandidaat-leden referendumcommissie

6. Reglement van orde voor de vergaderingen van de referendumcommissie

7. Ondertekening mandaat stukken die van de commissie uitgaan.
8. Rondvraag
9. Communicatie naar aanleiding van deze vergadering
10. Vakantieplanning
11. Datum volgende bijeenkomst

 

De Woonvisie Rotterdam is besproken door de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de Gemeente Rotterdam op woensdag 23 maart 2016.

Agenda 23 maart 2016
Uitzending 23 maart 2016

De eerste versie van de Woonvisie werd in december 2015 teruggetrokken na kritiek van de politieke partijen, huurdersorganisaties en woningcorporaties. De laatste versie van de Woonvisie van maart 2016 kan nog steeds rekenen op kritiek omdat het de sociale woningvoorraad wil verminderen met 20.000 betaalbare (goedkope) woningen:
– 15.000 via sloop
– 10.000 via huurverhoging/liberalisatie, verkoop of samenvoegen.
+ 5.000 nieuwe goedkope woningen

Het deel ‘goedkope’ corporatie-woningen (huur) wat moet verdwijnen volgens het college is nog hoger, namelijk 24.000 woningen.

Dit betekent dat er nog meer betaalbare worden woningen gesloopt dan in het eerste voorstel van de Woonvisie, toen er nog sprake was van 12.000 woningen.
Het schrikbeeld is dat voor veel huurders het wonen in Rotterdam onbetaalbaar wordt en de wachtlijsten blijven stijgen terwijl de vraag naar betaalbare woningen alleen maar groter wordt.

Wilt u het mogelijk maken dat de Rotterdammers over deze Woonvisie kunnen stemmen, dan kunt u via een handtekeningenactie het initiatief voor het raadgevend referendum ondersteunen. Bij 10.000 handtekeningen kunnen dan later dit jaar alle stemgerechtigde Rotterdammers stemmen over de toekomst van de sociale huursector in Rotterdam.

Het initiatief voor het raadgevend referendum wordt ondersteund door de Rotterdamse huurdersorganisaties, de SP, PvdA, GroenLinks en Nida.

De laatste keer dat er een raadgevend referendum werd gehouden was in 1995 toen de Rotterdammers konden stemmen over het opheffen van de gemeente Rotterdam t.b.v. een stadsprovincie. Rotterdammers stemden toen massaal tegen.


Informatie over het woonreferendum:

Website: woonreferendum.nl 

E-mail: woonreferendum@gmail.com

Facebook: woonreferendum

Tel.: 06-138 219 34

Poster Woonreferendum 7

Poster Woonreferendum: Huurders de klos (jpg-bestand)

Poster woonreferendum 3

Poster Woonreferendum: Onze huur al te duur (jpg-bestand)

Poster woonreferendum 2

Poster Woonreferendum: Sloop ons niet verder (jpg-bestand)

Poster woonreferendum 1

Poster Woonreferendum: Wij wonen hier goed (jpg-bestand)

posters_referendum-03-Onze_huur_al_te_duur.jpg